Saltar apartados

Què conté aquest portal?

El Portal de Transparència de la Universitat d'Alacant conté informació per a ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública d'aquesta universitat. A més, conté mecanismes per a garantir el dret d'accés a la informació de la ciutadania.

El marc jurídic de referència és "Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern" i la "Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana" .

Què és la publicitat activa?

És la publicació de forma periòdica i actualitzada de la informació que posseeixen les administracions públiques per a garantir la transparència de la seua activitat. Aquesta informació apareix agrupada en les categories definides en la legislació vigent.

En aquest Portal de Transparència de la Universitat d'Alacant es facilita l'accés de la ciutadania a tota la informació econòmica, jurídica, institucional i organitzativa prevista en les lleis així com a la informació acadèmica addicional que considerem d'especial rellevància en aquest àmbit.

Què és el dret d'accés a la informació?

És el dret a accedir a informació pública en els termes previstos en la Constitució, article 105.b); entenent-se com informació pública els continguts o documents, qualsevol que siga el seu suport o format, que obren en poder de l'administració i que hagen estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

Comissió de transparència

És l'òrgan de la Universitat d'Alacant encarregat de desenvolupar les polítiques establides per a enfortir el seu caràcter transparent, participatiu i col·laboratiu, contribuint al concepte de «Universitat d'Alacant – Universitat Oberta».

Sol·licite informació

Si desitja exercir el seu Dret d'Accés a la Informació Pública pot realitzar-ho des d'ací.

UA, universitat oberta

datos .ua.es

El portal de dades obertes posa a la teua disposició dades de la Universitat d'Alacant en format reutilitzable

UA en xifres

Arreplega informació estadística corresponent a l'últim curs acadèmic o any natural de la Universitat d'Alacant

Revistes i congressos

Ofereix accés obert al text complet en format digital dels documents generats pels membres de la Universitat d'Alacant en la seua labor de docència i recerca

Educació Digital del Futur

És el punt d'entrada unificat a l'oferta educativa en línia de la Universitat d'Alacant

Butlletí Oficial (BOUA)

És el butlletí oficial de la Universitat d'Alacant

Seu electrònica

Facilita el dret d'accés per mitjans electrònics dels ciutadans a la informació, serveis i tràmits de la Universitat d'Alacant

Perfil del contractant

Licitaciones convocadas por la Universidad de Alicante

Altres recursos de Transparència

gvaoberta.gva.es

Accés al Portal de Transparència de la Generalitat Valenciana

datos.gob.es

Repositori de dades obertes de l'administració pública a nivell Español

transparencia.gob.es

Enllaç al Portal de la Transparència del Govern d'Espanya

open-data.europa.eu

Accés al portal de dades obertes de la Unió Europea

ec.europa.eu/transparency

Enllaç al Portal de Transparència de la Unió Europea

siuvp.es/va

Sistema d'Informació de les Universitats Valencianes Públiques